Stadsarkivet

Aarhus fik i 2011 sit første stadsarkiv. Stadsarkivet blev organisatorisk placeret i Aarhus Kommunes forvaltning for Borgerservice og Biblioteker. Arkivet blev oprettet på grundlag af analyser af arkivforholdene i Aarhus Kommune efter en forudgående undersøgelse af arkiverne i sammenlignelige byer. Arkivet får en stadsarkivar og to fastansatte arkivarer.

Stadsarkivets opgave er dels at være Aarhus Kommunes arkivmyndighed, dels at fremme arbejdet med historie blandt borgere og myndigheder på grundlag af arkiverne.

Mission:

Arkivet skal give borgerne i Aarhus faciliteter til refleksion over fortiden og fortidens rolle for nutiden og på kritisk grundlag skabe medejerskab til byen og understøtte byens brand.

Stadsarkivets tilsyn med den kommunale forvaltnings arkivdannelse sker på baggrund af arkivloven, og det træder i stedet for den aftale, kommunen siden 1962 har haft med Erhvervsarkivet/Statens Arkiver om denne opgave. Stadsarkivet flyttede ved årets udgang ind i lejede lokaler på Erhvervsarkivet, og de to institutioner skal i fællesskab drive læsesal efter devisen ”To institutioner – en indgang”. Kommunens arkiv vil også fremover blive afleveret til Erhvervsarkivet, men med stadsarkivet som mellemkomst.

Stadsarkivet indtræder i Arkivudvalget i Foreningen ”Lokalarkiverne i Aarhus Kommune”. Her koordineres fællesanliggender for kommunens 23 lokalhistoriske arkiver. Disses selvstændige situation ændres ikke ved oprettelsen af Stadsarkivet.

www.aarhus.dk/stadsarkivet