Borgerservice

 

Markante temaer

I 2012 har Borgerservice i Aarhus arbejdet på at blive en mere moderne og attraktiv arbejdsplads og samtidig skabe en effektiv borgerservice, som borgerne får glæde af.
Blandt de tre mest markante temaer for 2012 har været:

 1. Digitalisering og kompetenceudvikling
 2. Effektivisering
 3. Samarbejde og partnerskaber

 

Digitalisering – en digital strategi

Arbejdet i Borgerservice støtter op om en række fælles strategier for udviklingen i den offentlige service. Her kan særligt nævnes den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor målet er, at al kommunikation mellem borgerne og det offentlige skal være digital i 2015. I 2012 har Borgerservice også arbejdet på en ny version af kanalstrategien for hele Aarhus Kommune. Den forventes vedtaget i 2013.
De tre temaer fra 2012 er stadig højaktuelle. I 2013 udvikles et fælles koncept for medbetjening i Borgerservice og Biblioteker, hvilket vil sige, at medarbejderne hjælper borgerne med at løse deres henvendelser digitalt. Arbejdet med Min Side, hvor borgerne kan se oplysninger fra en lang række ydelser og på sigt skal kunne følge egne sager løbende, fortsættes og er i fin samklang med det netop vedtagne strukturforlig for Aarhus Kommune, hvor ”track and trace” er en aftalt strategisk indsats. ”Track and trace” handler om, at borgere og virksomheder skal kunne følge sagsbehandlingen.

En effektiv offentlig service

Udviklingen af den offentlige borgerservice kræver en vedvarende debat, der løbende sikrer, at de der kan betjene sig selv digitalt gør det, så ressourcerne kan bruges der, hvor de er nødvendige.  Aarhus følger og bidrager løbende til denne indsats og udvikling. Eksempelvis er der i 2012 igangsat et tværkommunalt projekt om en telefonisk aften-hotline for digital selvbetjening. Via denne telefoniske Hotline kan borgerne få hjælp til at betjene sig selv også udenfor Borgerservices normale åbningstid. En fællesoffentlig hotline er en del af økonomiforhandlingerne og pilotprojektet i Aarhus bidrager med viden, der indgår i disse drøftelser.

Udviklingsprojekter og samarbejder

I 2012 har Borgerservice blandt andet arbejdet med følgende udviklingsprojekter:

 • Det lykkedes at få samlet kommunens opkrævningsfunktioner, implementere et nyt IT- system og knække kurven med konstant stigende restancer siden 2004. Udover en styrket indsats i forhold til opkrævning af restancer er formålet også på sigt at kunne give ikke alene byrådet, men også borgerne et samlet og bedre overblik over deres mellemværender med kommunen.
 • Samarbejde med bl.a. boligforeninger: Forsøget med begrænsning af proformaflytninger i Gellerup, Toveshøj og Bisbehaven har været en stor succes.
 • Tværgående samarbejde om Hotline for Digital Selvbetjening: pilotprojekt opstartet.
 • Mangfoldighedsprojekt med Institut for Menneskerettigheder.
 • Reorganisering i Borgerbetjeningen, herunder floorwalker og medbetjeningskoncept.
 • Obligatorisk digitalisering: bølge 1 er i mål.
 • Digital Post: indsats for øget tilslutning. Kampagne i 2012 (Befri dine ringbind).
 • Samarbejder om digital inklusion:
  • Ældresagen
  • Ældrerådet
  • Kriminalforsorgen
  • Folkeskoler og ungdomsskoler
  • Folkeinformation
  • Lokalbibliotekerne
 • Internt samarbejde om bl.a.:
  • Kanalstrategi
  • Responsivt webdesign
  • Markedsføring af digital post – ”Befri dine ringbind”
 • Fælles servicedesign for Borgerservice og Biblioteker.
 • Dokk1: en fælles fremtid
 • Samarbejde om et særligt arrangement i forbindelse med vielser d.12.12.12